Merverdiavgift og Trygdeavgift

Thorvald Mansen - Forfatter

Det finnes flere typer skatter i Norge, og den ene som vi alle betaler hver gang vi kjøper en vare eller tjeneste er merverdiavgift, også kjent som moms. Dette er en generell skatt på verdien av en vare eller tjeneste som omsettes i Norge. I Norge i 2012 er den generelle satsen for merverdiavgift 25%. For næringsmidler er den 15%, og for bl.a. persontransport, hotellovernattinger og kinobilletter 8%. Merverdiavgiften utgjør over 20% av de totale skatteinntektene i Norge.

Merverdiavgift

Alle som selger en vare til en annen krever inn merverdiavgift. Bedrifter som kjøper en vare for videresalg har anledning til å trekke fra den merverdiavgiften han betalte for å kjøpe inn varen, mens når han selger varen videre må han betale inn den merverdiavgiften han får når han selger varen.

Slik går produktet fram til sluttforbruker som ikke har noen å selge produktet til og slik at det faktisk blir sluttforbrukeren som betaler hele merverdiavgiften. Derfor er merverdiavgiften en forbrukeravgift, dvs. en flat skatt på forbruk av alt fra mat til persontransport.

Trygdeavgift

Trygdeavgift er en skatt som blir beregnet på grunnlag av personinntekten for personlige skatteytere og skal være med å finansiere folketrygden. Personinntekten omfatter arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, føderåd, livrenter og næringsinntekter. For pensjonsinntekter er trygdeavgiften på 4,7%, for lønnsinntekter og næringsinntekter fra primærnæringer 7,8% og for andre næringsinntekter 11%.

Norge som har verdens beste trygdesystem i folketrygden skal gi økonomisk hjelp ved blant annet sykdom, skader, arbeidsløshet, alderdom, uførhet og mange andre typer stønader, som for eksempel barnetrygd, enslig forsørgeransvar, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden ble innført i 1. januar 1967 ved Lov om folketrygd.

Folketrygden

Folketrygden administreres av Arbeids- og velferdsetaten og finansieres av medlemsavgift, arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten. Pensjonene i folketrygden blir fastsatt og regulert hvert år i forhold til folketrygdens grunnbeløp, ofte kalt G.

Forfatter Thorvald Mansen

Forfatter Thorvald Mansen Forfatter

Thorvald Mansen

Spesialiserer seg skriftlig om økonomi og lån til web og avis. Over 10 års erfaring, hvorav 5 år som forfatter. Les mer om oss »

Meny